3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 13.11.2017

Pozvánka

Dňa 13.11.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 13. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11 v Bratislave, vo výmere 14 m².
  2. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3058/5 – 3058/ 93 registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 m² nájomcovi Gabriela Ábrahámová, Nováčany 60, Gemerský sad, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Rôzne:
    Informácia o nájomcovi Športový klub PKO Jagermajster Dúbravka.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 21.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00