5. decembra 2023
Meniny má Oto

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 14.01.2019

Pozvánka

Dňa 14.01.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 1. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 

 1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe so súp. číslom 1807 vo výmere 385 m2 a časti pozemku parc. č. 2906/1 vo výmere 718 m2, parc. č. 2905 vo výmere 820,80 m2, k.ú. Dúbravka na Bazovského ulici v Bratislave, nájomcovi Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava, IČO: 30794471, na dobu do 31.12.2029, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 147 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi Mgr. Lucia Rydzoňová, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 15 m2, nájomcovi Daphne massage – Mgr. Veronika Kovácsová, Rozvodná 13, Bratislava, IČO: 45931691, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 237 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi PhDr. Andrea Čiková, PhD., Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom nebytových priestorov – pivničného priestoru v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 15 m2, nájomcovi NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, o.z., Púpavova 34, Bratislava, IČO: 51 925 141, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1735/30, 1735/31, 1735/32, 1735/33 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 61 m² JUDr. Magdaléne Čížovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1674/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 318 m² Petrovi Dvorskému a Marte Dvorskéj, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3175/12 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 207 m² na záhradkárske a rekreačné účely, MVDr. Silvii Ficovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti MVDr. Silvii Ficovej na predaj pozemku parc. č. 3175/12 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 207 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Róberta Karaffu, ku kúpe pozemkov parc. č. 1796/2 a parc. č. 1735/24, k.ú. Dúbravka.
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Denisi Križovej o predaj pozemkov parc. č. 163/1, 164, 166/8, 165/1 a 166/7 v k. ú. Dúbravka spolu o celkovej výmere 1023 m².
 12. Návrh na predaj podielu k pozemku „E-KN“ parc. č. 101 v k. ú. Dúbravka vo výmere 33 m² Mag. Zuzane Matejkovej a MUDr. Martine Matejkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Dr. Emila Topercera, CSc. a Mgr. Márií Topercerovej o predaj časti pozemku parc. č. 3175/19 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 245 m².
 14. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/24 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 43 m, Mgr. art. Kataríne Vargovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1735/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Jánovi Hetešovi, Danielovi Hetešovi, a Andrejovi Hetešovi ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 17. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Jána Heteša, Daniela Heteša a Andreja Heteša o predaj časti pozemku parc. č. 1735/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov parc. č. 1425 a 3175/19 v k. ú. Dúbravka, v celkovej výmere 3,10 m² spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Rôzne
  Informácia o ďalšom postupe pri prenájme pozemkov mestskej časti.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00