Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

27. februára 2024
Meniny má Alexander

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 16.04.2018

Pozvánka

Dňa 16.04.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 16. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky - poplatkov z omeškania Emílii Rothovej, nájomcovi služobného bytu v Materskej škole Damborského č. 3, Bratislava.
 2. Návrh na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 3. Návrh na prehodnotenie žiadosti splátkového kalendára Združenia technických a športových činností, Základnej organizácie JUNIOR.
 4. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – triedy č. 5 v objekte na Bilíkovej 34, súp. č. 1891, na pozemku parc. č. 3163 vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, IČO: 40104095, Pod Násypom 16, 841 03 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Domu kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m², Natália Jankovičová, IČO: 47533340, Bujnákova 23, 841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2952 na Bazovského ulici č. 6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n.o.
 7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Igora Igaza, Bilíkova 20, 841 01 Bratislava o predaj časti pozemku parc. č. 3175/19 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 245 m².
 9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3058/22, 3058/79 a 3058/80, Róbert Kugler a Klára Kuglerová, Saratovská 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1833/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 33m² Ing. Antonovi Dusíkovi a Ing. Bronislave Dusíkovej, bytom Tavaríkova osada 2A, 841 021 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/13 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 43m² EURO-SKO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Rôzne

 

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00