29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 16.10.2017

Pozvánka

Dňa 16.10.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 12. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na zverenie majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a to SO 204 Križovatka Harmincova – Polianky a SO 204/a Úprava na ul. Húščavova.
  2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1735/14 vo výmere 68 m² na Tavarikovej ulici v Bratislave Jozefovi Simonovi a Jane Simonovej, Matejkova 2, Bratislava za cenu 117 EUR za m².
  3. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy ZŠ Pri Kríži 11, na pozemku parc. č. 1242 k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m² spoločnosti Bicykle u Mira s.r.o., Hviezdoslavova 734/64, Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na uplatnenie zľavy z nájomného nájomcovi Jozefovi Komornému, za užívanie garáže č. 1, 1. PP bytového na ulici Bagarova č. 3 v Bratislave, vedenej na LV č. 2187, k. ú. Dúbravka.
  5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3113 REG "C-KN" v k. ú. Dúbravka vo výmere 280 m² Štefanovi Duchoňovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1232/100 REG „E-KN“ v k. ú. Dúbravka, vo výmere 303 m2, Tatiane Svobodovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9 REG "C-KN" v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 77 m² Bc. Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1644/2 REG "C-KN" v k. ú. Dúbravka vo výmere 68 m² Ing. arch. Eve Ondruškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  9. Rôzne.

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 21.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00