3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 18.03.2019

Pozvánka

Dňa 18.03.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 2. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh Rokovacieho poriadku komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom.
 2. Návrh termínov zasadnutí komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom na rok 2019.
 3. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 4. Návrh na nájom nebytových priestorov – skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m2 , nájomcovi Spolok BRATISLAVKÉ MAŽORETKY A&M, so sídlom Drobného 25, Bratislava, IČO: 31768512, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, objekte Knižnice, vo výmere 135,80 m2, nájomcovi Rodinné centrum MACKO n.o., so sídlom Sekurisova 12, Bratislava, IČO: 30790824, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti AZALEA, s.r.o., ku kúpe pozemku parc. č. 1336/6, k.ú. Dúbravka, vo výmere 66 m2.
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., ku kúpe novovytvoreného pozemku parc. č. 1336/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 937 m2 .
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Petra Horniaka s manželkou Teréziou, ku kúpe pozemku parc. č. 890/2, k.ú. Dúbravka, vo výmere 131 m2 .
 10. Návrh na predĺženie Dohody o spolupráci č. 138/2015 so spoločnosťou Humana People to People Slovakia o.z.
 11. Rôzne

 

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00