27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej 18.03.2019

P o z v á n k a


Dňa 18.03.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 2. zasadnutie komisie legislatívno-

právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:


1. Návrh Rokovacieho poriadku komisie legislatívno-právnej, mandátovej a

hospodárenia s majetkom.

2. Návrh termínov zasadnutí komisie legislatívno-právnej, mandátovej a

hospodárenia s majetkom na rok 2019.

3. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Dúbravka.

4. Návrh na nájom nebytových priestorov – skladu v Dome kultúry Dúbravka,

Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m 2 , nájomcovi Spolok

BRATISLAVKÉ MAŽORETKY A&M, so sídlom Drobného 25, Bratislava,

IČO: 31768512, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

5. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome

kultúry Dúbravka, objekte Knižnice, vo výmere 135,80 m2, nájomcovi Rodinné

centrum MACKO n.o., so sídlom Sekurisova 12, Bratislava, IČO: 30790824, ako

prípad hodný osobitného zreteľa.

6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti AZALEA, s.r.o., ku kúpe pozemku parc.

č. 1336/6, k.ú. Dúbravka, vo výmere 66 m 2 .

7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., ku

kúpe novovytvoreného pozemku parc. č. 1336/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 937

m 2 .

8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely

ako prípad hodný osobitného zreteľa.

9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Petra Horniaka s manželkou Teréziou,

ku kúpe pozemku parc. č. 890/2, k.ú. Dúbravka, vo výmere 131 m 2 .

10. Návrh na predĺženie Dohody o spolupráci č. 138/2015 so spoločnosťou Humana

People to People Slovakia o.z. .

. Rôzne

 

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Pavel Vladovič   
Telefón: 0911 141 401
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00