6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 20.01.2020

Pozvánka

Dňa 20.01.2020 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 7. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" parc. č. 2519/1 pre Veroniku Juhásovú.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 20/2, k.ú. Dúbravka vo výmere 41 m2 Matúšovi Kočalkovi.
 3. Návrh na zaujatie stanoviska k predaju pozemku parc. č. 4089/1, k. ú. Dúbravka vo výmere 578 m2 Erike Líškovej.
 4. Návrh na predĺženie lehoty revitalizácie odstavnej plochy na prenajatej časti pozemku parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka vo výmere 75 m2 Ing. Petrovi Ondrejkovi a spol.
 5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka o výmere 18 m² + 10 m2 spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o..
 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4071/1 vo výmere 358 m2 a pozemku parc. č. 4071/2 vo výmere 25 m2 Dr. Emilovi Topercerovi, CSc. a Mgr. Márii Topercerovej.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku parc. č. 1735/24 vo výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi.
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790 v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z.
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
 10. Návrh termínov zasadnutí komisie v roku 2020.
 11. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.01.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022


Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00