Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 24.4.2017

Pozvánka

Dňa 24.04.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 9. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na druhom nadzemnom podlaží bloku „B“ stavby súp. č. 1891, na pozemkoch parc. č. 3163 a 3164, k. ú. Dúbravka, na Bilíkovej č. 34, resp. na odkúpenie predmetnej budovy spoločnosťou SONFOL s.r.o.
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  3. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
  4. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy ZŠ Pri Kríži 11, na pozemku parc. č. 1242 k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m2, nájomcovi Herta Zelenská-Bycikle u Mira, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 147/A vo výmere 12,70 m², Kataríne Gregorčíkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť vo vestibule vo výmere 16,81 m2, Markovi Belanovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Boženy Klčovej o predaj pozemkov parc. č. 573/12, 573/13 a 573/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 183 m².
  8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Barbory Hatalovej o predaj pozemkov parc. č. 250/8 a 250/20 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 8 m².
  9. Rôzne.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 10.05.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00