3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 24.4.2017

Pozvánka

Dňa 24.04.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 9. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na druhom nadzemnom podlaží bloku „B“ stavby súp. č. 1891, na pozemkoch parc. č. 3163 a 3164, k. ú. Dúbravka, na Bilíkovej č. 34, resp. na odkúpenie predmetnej budovy spoločnosťou SONFOL s.r.o.
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  3. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
  4. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy ZŠ Pri Kríži 11, na pozemku parc. č. 1242 k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m2, nájomcovi Herta Zelenská-Bycikle u Mira, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 147/A vo výmere 12,70 m², Kataríne Gregorčíkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť vo vestibule vo výmere 16,81 m2, Markovi Belanovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Boženy Klčovej o predaj pozemkov parc. č. 573/12, 573/13 a 573/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 183 m².
  8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Barbory Hatalovej o predaj pozemkov parc. č. 250/8 a 250/20 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 8 m².
  9. Rôzne.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 10.05.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00