3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 29.05.2017

Pozvánka

Dňa 29.05.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 10. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 145 vo výmere      10,30 m², Martinovi Grázolovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3449/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 282 m², nájomcovi Vlastníci bytov a spoločných priestorov v dome Pri Kríži 38, 40, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na predaj pozemku parc. č. 737/2 k. ú., vo výmere 88 m² Dúbravka Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na prehodnotenie spôsobu započítavania nájomného Centru rodiny n.o. Bazovského 6, Bratislava.
  5. Rôzne.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 23.05.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00