6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 07.04.2021

Dňa 07.04.2021 o 17.00 hod. sa uskutoční 13. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku reg. „C“ parc. č. 5, k. ú. Dúbravka vo výmere cca 136 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere 12,50 m2 v DKD pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe nebytového priestoru na Cabanovej ul. č. 13 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1131 a 1132, k. ú. Dúbravka v prospech Údržba domov, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na zaujatie stanoviska k revitalizácii lesnej cesty na pozemku reg. „E“ parc. č. 1788/201 v k. ú. Dúbravka v lokalite Strmé sady.
 5. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 6. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry Dúbravka, Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Evy Šoltésovej a Jozefa Berskýho, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 2401/40 k.ú. Dúbravka, vo výmere 349 m2.
 8. Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Edity Miklovej a Martina Miklu, ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 2217/1, k.ú. Dúbravka, vo výmere 42 m2.
 10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č 1336/7 vo výmere 12m2, k. ú. Dúbravka pod predajný stánok Denise Richterovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Rôzne.
Dátum zverejnenia: 06.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00