30. mája 2023
Meniny má Ferdinand

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 21.02.2022

Dňa 21. februára 2022 o 17.00 hod. sa uskutoční 17. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na predĺženie doby nájmu na: budovu ZŠ na ulici Pekníkova 6, budovu MŠ na ulici Pekníkova 4 a budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 25 rokov, t.z. do roku 2064.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska k nájmu nebytového objektu „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790 v k.ú. Dúbravka, vo výmere 840 m2 s priľahlými pozemkami, občianskemu združeniu Letecké múzeum Bratislava-Dúbravka.
 3. Návrh na predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 19/3, parc. č. 20/2 a parc. č. 20/3 v k.ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka.
 5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k predaju časti pozemku parc. č. 2401/112, k.ú. Dúbravka pánovi Ing. Františkovi Golianovi.
 7. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026.
 11. Rôzne.
  -    Odpredaj garáží
  -    Úprava cien v SadzobníkuDátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00