Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 21.02.2022

Dňa 21. februára 2022 o 17.00 hod. sa uskutoční 17. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na predĺženie doby nájmu na: budovu ZŠ na ulici Pekníkova 6, budovu MŠ na ulici Pekníkova 4 a budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 25 rokov, t.z. do roku 2064.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska k nájmu nebytového objektu „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790 v k.ú. Dúbravka, vo výmere 840 m2 s priľahlými pozemkami, občianskemu združeniu Letecké múzeum Bratislava-Dúbravka.
 3. Návrh na predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 19/3, parc. č. 20/2 a parc. č. 20/3 v k.ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka.
 5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k predaju časti pozemku parc. č. 2401/112, k.ú. Dúbravka pánovi Ing. Františkovi Golianovi.
 7. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026.
 11. Rôzne.
  -    Odpredaj garáží
  -    Úprava cien v SadzobníkuDátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00