30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 23.05.2022

Dňa 23. mája 2022 o 17.00 hod. sa uskutoční 18. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na zaujatie stanoviska na predaj pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m2 Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na predaj nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13 spoločnosti Údržba Domov s. r. o., za cenu 62 000,00 EUR.
 3. Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka.
 4. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom nebytového priestoru – stavebne oddelenú časť v suteréne budovy Domu kultúry Dúbravka vo výmere 130 m2, na dobu neurčitú, spoločnosti vbdizajn s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú.
 7. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volené obdobie 2022 – 2026.
 8. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Bc. Martina Horku ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 4097/9 a 4097/10 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 404 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časti 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 477 m2 Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 1460/402 v k. ú. Dúbravka, v približnej výmere 38 m2 v prospech JUDr. Martina Paičeka a JUDr. Zuzany Paičekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu k umiestneniu PVC reklamného baneru nad vchod do prevádzky Bowling Disco club v budove Domu kultúry Dúbravka, spoločnosti MILO, s. r. o..
 15. Návrh na schválenie Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 16. Návrh na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu k umiestneniu dvoch reklamných banerov na fasádu Domu kultúry Dúbravka, žiadateľovi Jánovi Gočovi (prevádzka Autoclean).
 17. Návrh na odzverenie zelene zverenej hlavným mestom SR mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 18. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka na Harmincovej ulici občianskemu združeniu NEAPOLIS (Enviroinštitút) na dobu 20 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Rôzne:

- Predbežná diskusia k žiadosti nájomcu Centrum rodiny o schválenie zvýhodneného nájomného na nájom objektu na Bazovského ul č. 6.Dátum zverejnenia: 23.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 24.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00