8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 27.05.2021

Dňa 27.05.2021 o 17.00 hod. sa uskutoční 14. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

  1. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.
  2. Návrh na zaujatie stanoviska k predaju spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17, k.ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Zuzany Červienkovej, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 2406/8 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 279 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava – Dúbravka, pozemky registra „C-KN“ parc. č. 2465 až 2471 a pozemky registra „E-KN“ parc. č. 1393/1 a 1393/2 späť hlavnému mestu SR Bratislavy.
  7. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo výmere 177 m2 a parc. č. 3058/59, 61, 63 spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici spoločnosti NICE DAY, s. r. o. na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/1 v k. ú. Dúbravka pod terasu vo výmere 40 m2 spoločnosti Quazar steel, s. r. o. (Duna pub) na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  9. Návrh na udelenie súhlasu športovému klubu ŠK PROFI s dobudovaním nadstavby objektu stojaceho na pozemku parc. č. 3175/97 na Lysákovej ulici.
  10. Rôzne.
Dátum zverejnenia: 25.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00