28. septembra 2023
Meniny má Václav

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 5.11.2020

Dňa 05.11.2020 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 11. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na v malej zasadačke na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, spolu vo výmere 694 m2 v k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  2. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 19/3, parc. č. 20/2 a parc. č. 20/3, k.ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu s vybudovaním workoutového a detského ihriska s trampolínami na prenajatom pozemku parc. č. 3162 nachádzajúceho sa v areáli ZŠ Bilíkova 34, Športovému klubu Profi a na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu s realizáciou nadstavby objektu, ktorý sa nachádza na prenajatom pozemku parc. č. 3175/97, Športovému klubu Profi.
  5. Návrh na zaujatie stanoviska na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh na zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka na pozemkoch parc. č. 573/13 a 573/14 v k.ú. Dúbravka.
  8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Michala Olexa a Ing. Anny Olexovej, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 31/7 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 65 m2.
  9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  10. Rôzne: 
Dátum zverejnenia: 11. 11. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 05. 2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00