5. decembra 2023
Meniny má Oto

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 29.04.2019

Pozvánka

Dňa 29.04.2019 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 3. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na nájom nebytových priestorov – skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 10 m2 spoločnosti ORMIS, s.r.o ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, pre spoločnosť Bory, a.s.
 3. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Matúša Budiaka, ku kúpe pozemkov parc. č. 1839/1, 1840, 1841, 1835/1 a 1836 k.ú. Dúbravka, vo výmere 1320 m2.
 4. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, k.ú. Dúbravka vo výmere 694 m2 v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Štefana Vanka s manželkou Mgr. Zuzanou Vankovou, ku kúpe časti pozemku parc. č. 1625/2, k.ú. Dúbravka, vo výmere 1 m2.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Lenky Vetrikovej a Miroslava Vetríka, ku kúpe pozemkov parc. č. 4086/1 a 4087 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 369 m2.
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, pre Juraja Vrablica.
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Petra Horniaka s manželkou Teréziou, ku kúpe pozemku parc. č. 890/2, k.ú. Dúbravka, vo výmere 131 m2.
 10. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 14, ktorým sa článok 69 dopĺňa odsekom 4.
 11. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 14, ktorým sa dopĺňa článok 91 odsekom 4.
 12. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
 13. Základné tézy parkovacej politiky na území hlavného mesta SR Bratislavy – na vedomie.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 29.04.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00