8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej dňa 04.09.2023

Dňa 04. septembra 2023 o 17.00 hod. sa uskutoční 4. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na rozšírenie počtu miest určených na kontajnerové stojiská slúžiace pri zbere použitého šatstva a obuvi (Dohoda o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People Slovakia, o. z. a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka), ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na odzverenie bytu č. 23 na 8.p. bytového domu na Nejedlého 11, súp. č. 1906, a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra „C“ č. 3337,3338,3339, k.ú. Dúbravka zapísaný na LV č. 3010, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy.
 3. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru - garáže č. 907 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Bujnákovej ul. 21, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.
 4. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru - garáže č. 13 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Červeňákovej ul. 17, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4086/1 a 4087 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 369 m², Miroslavovi Vetríkovi a Lenke Vetríkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1835/1, 1835/2 a 1836, v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 337 m², Pavlovi a Ing. Alici Andrašíkovým, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1558/3 a novovytvorených pozemkov parc. č. 1558/6, 1557/7 a 1570/32 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 53 m², Ing. Milanovi Fillovi a Mgr. Lucii Bakošovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom novovytvorených pozemkov parc. č. 1538/10 a 1538/51 v k. ú. Dúbravka o celkovej výmere 20 m2 MUDr. Zuzane Korecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Miroslava Grajcara, ku kúpe časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 3189, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 16 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Miloša a Petra Mattoviča, Viery Vraníkovej a Márie Tarabovej, ku kúpe časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/201, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 7 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a zmenu Sadzobníka poplatkov.
 13. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2019 zo dňa 19.2.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa /žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok.
 14. RôzneDátum zverejnenia: 04.09.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00