6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej dňa 05.09.2022

Dňa 05. septembra 2022 o 16.00 hod. sa uskutoční 19. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na predĺženie doby nájmu neziskovej organizácii Centrum rodiny (zmluva č. 58/2006 v znení neskorších dodatkov) za zvýhodnené nájomné vo výške 1,00 EURO mesačne na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka (dopravné ihrisko Harmincová) občianskemu združeniu Enviroinštitút, na dobu 20 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m² v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17, k.ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 185 m² Matúšovi a Kataríne Pribylským, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 46 m² Ing. Ivanovi Rosovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/45 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 1 m² Vlastne Ščípovej, Petre Ščípovej a Green Magic Homes, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1425 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 2 reklamných zariadení spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zaujatie stanoviska na predaj pozemkov parc. č. 1840 a parc. č. 1841, k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 384 m² pani PhDr. Danke Ďuračkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Viery Vraníkovej ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 1663/2 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 437 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Erika Šimšíka ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 2406/5 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 16 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti Zares, spol. s r.o. ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 3175/38 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 306 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 17. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Stanislava Valacha ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 3191/200 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 287 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 18. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Ľudmila Račková ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 3191/100 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 27 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti JUDr. Ivana Nováka k nájmu časti pozemkov registra „E“ parc. č. 2974/200, 2975/200 a 2979 k.ú. Dúbravka.
 20. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti MADJAN, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 21. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 22. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Drahomíry Matúškovej a Milana Matúšku ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 3191/100 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 6 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 23. Rôzne:Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00