3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej dňa 13.03.2023

Dňa 13. marca 2023 o 17.00 hod. sa uskutoční 2. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v ZŠ Sokolíkova 2, vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na predaj pozemku registra „C“ č. 20/2 v k.ú. Dúbravka, spolu vo výmere 41 m² Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra "C-KN" parc. č. 3446/173 a 3451/11 spolu vo výmere 746 m² v k. ú. Dúbravka v prospech žiadateľa Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Oľgy Dakkakovej ku kúpe pozemku registra „C-KN“ parc. č. 866/7 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 3 m².
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Art. Evy Ploczekovej ArtD. ku kúpe pozemku registra „C-KN“ parc. č. 163/4 a časti pozemku registra "E-KN" parc. č. 1460/402 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 64 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Rôzne:
  Zmena termínov zasadnutí komisie legislatívnoprávnej na rok 2023:
  15.05. 2023 →22.05.2023, 04.09.2023 → ?, 16.10.2023, 20.11.2023Dátum zverejnenia: 09.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 07.03.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00