23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej dňa 16.01.2023

Dňa 16. januára 2023 o 17.00 hod. sa uskutoční 1. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:
 1. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442  Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 , nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na odzverenie stavby „Futbalového miniihriska“ (parcela č. 1243, k. ú. Dúbravka) v správe Základnej školy Pri kríži 11, späť do priamej správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 4. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3632/31482 k celku na zastavanom pozemku parc. č. 3168, k. ú. Dúbravka o výmere 351  (pod bytovým domom) Ing. Zuzane Bojnovej a JUDr. Ing. Ivanovi Bojnovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 404 m² Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. Návrh na predaj rozdeleného pozemku parc. č. 2401/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 181 m² Ing. Františkovi Golianovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/45 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 1 m² Vlaste Ščípovej, Petre Ščípovej a Green Magic Homes, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Viery Vraníkovej ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 1663/2 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 437 , ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Pavla Andrašika a Ing. Alice Andrašikovej ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 1835/1, 1835/2 a 1836 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 337 , ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Milana Filla a Mgr. Lucie Bakošovej ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 1558/3, 1558/6, 1558/7 a 1570/32 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 53 , ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Lenky Veteríkovej a Miroslava Vetríka ku kúpe pozemkov parc. č. 4086/1 a parc. č. 4087, k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 369 , ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r. o. s likvidáciou.
 16. Rôzne:

Návrh termínov zasadnutí komisie legislatívnoprávnej na rok 2023:
20.03.2023, 15.05.2023, 04.09.2023, 16.10.2023, 20.11.2023

 
Dátum zverejnenia: 17.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00