6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej dňa 22.05.2023

Dňa 22. mája 2023 o 17.00 hod. sa uskutoční 3. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej.
 2. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 302 m² Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2375/24, v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 33 m² Západoslovenskej distribučnej a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 3191/200, k. ú. Dúbravka, vo výmere 287 m² v prospech žiadateľa Stanislava Valacha, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na dlhodobý nájom nebytových priestorov č. 7 a č. 6 v objekte na Bilíkovej ul. 34, Dúbravka, spolu vo výmere 132,45 m², nájomcovi RC MACKO, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 5 v objekte na Bilíkovej ul. 34, Dúbravka, vo výmere 21,23 m², nájomcovi p. Soni Masarykovej.
 8. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 193/A v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 16 m², nájomcovi Ladislav Oláh, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Oľgy Dakkakovej ku kúpe pozemku registra „C-KN“ parc. č. 866/7 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 3 m².
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Zuzany Hodas-Pauerovej ku kúpe časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 1232/100 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 109 m².
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskej siete stavby „Ubytovacie zariadenie – Dúbravčická ul. Bratislava-Dúbravka“ v prospech stavebníka THORIN, a. s..
 12. Návrh stanoviska k protestu prokurátora.
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2023 zo dňa 15.05.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť.
 14. Rôzne
Dátum zverejnenia: 18.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00