19. marca 2019
Meniny má Jozef

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 13.03.2019

POZVÁNKA


na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa


13. marca 2019 (streda) o 17.00 hod.


vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.


Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1. Schválenie programu zasadnutia komisie.

2. Schválenie rokovacieho poriadku komisie.

3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich

1930.

4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ VAGUS.

5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka

č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb.

6. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A.

7. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

  • Zápisnica 

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00