3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie MZ 28.6.2016

POZVÁNKA

na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 

28. júna  2016  (utorok)   o  15.00 h. 

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej č. 12

 

Návrh programu

        Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
        Schválenie  programu  zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie  a  overovateľov zápisnice.

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. (28 kB)
 2. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2016. (36kB)
 3. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu  majetku   a  záväzkov  mestskej   časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2015. (15,9MB)
 4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015. (1,3MB) 
 5. Informácia o činnosti útvaru kontroly. (172kB)
 6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (80kB)
 7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. (34kB)
 8. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2016  z rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby. (32kB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č.1734/14 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Daniele Mihálovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (657kB)
 10. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č.1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (426kB)
 11. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9, k. ú. Dúbravka, Ing Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (546kB)
 12. Návrh na odvolanie na vlastnú žiadosť Vladimíra Straku, poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z funkcie člena Mediálnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. (26kB)
 13. Rôzne.
 14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

 

Uznesenie

Zápisnica

   

   

   

  Dátum zverejnenia: 23.06.2016
  Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00