29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020

POZVÁNKA

na 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať

dňa 8. decembra 2020 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (122 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (108 kB, pdf)
 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023 (2,6 MB, pdf)
 5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (164 kB, pdf)
 6. Návrh na odpustenie časti nájomného za rok 2020 Združeniu Detského folklórneho súboru KLNKA (1 MB, pdf)
 7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k návrhu Všeobecné záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (760 kB, pdf)
 8. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, spolu vo výmere 694 m2 k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3 MB, pdf)
 9. Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 10. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,8 MB, pdf)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (373 kB, pdf)
 12. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,1 MB, pdf)
 13. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ ABCedu pre vzdelanie (93 kB, pdf)
 14. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (174 kB, pdf)
 15. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 (94 kB, pdf)
 16. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.09.2020 a z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 20.10.2020 (171 kB, pdf)
 17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
 18. Rôzne

Informačný materiál:

Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

 

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie.Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

VideozáznamDátum zverejnenia: 03.12.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00