9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.06.2023

POZVÁNKA

na 4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

20. júna 2023 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zasadnutia.    

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (1,3 MB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (11 MB, pdf)
 4. Návrh stanoviska k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 z ... 2023 o nájme bytov (11 MB, pdf)
 5. Návrh stanoviska k protestu prokurátora (8 MB, pdf)
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2023 zo dňa 15.05.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť (8,6 MB, pdf)
 7. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 (1,5 MB, pdf)
 8. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022 (16,2 MB, pdf)
 9. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2022 (21,5 MB, pdf)
 10. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 5 v objekte na Bilikovej ul. 34, Dúbravka, vo výmere 21,23 m², nájomcovi pani Soni Masarykovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,7 MB, pdf)
 11. Návrh na dlhodobý nájom nebytových priestorov č. 7 a č. 6 v objekte na Bilikovej ul. 34, Dúbravka, spolu vo výmere 132,45 m², nájomcovi RC MACKO, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,7 MB, pdf)
 12. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 16 m², nájomcovi Ladislav Oláh, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB, pdf)
 13. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 302 m² Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (11,4 MB, pdf)
 14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (14,2 MB, pdf)
 15. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2375/24, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m² Západoslovenskej distribučnej a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (11,5 MB, pdf)
 16. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 3191/200, k. ú. Dúbravka, vo výmere 287 m² v prospech žiadateľa Stanislava Valacha, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,5 MB, pdf)
 17. Návrh na nájom pozemkov k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (6,6 MB, pdf)
 18. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre oblasť kultúry (15,3 MB, pdf)
 19. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre sociálnu oblasť (13,2 MB, pdf)
 20. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti školstva a práce s mládežou (2,2 MB, pdf)
 21. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (2,5 MB, pdf)
 22. Informácia o vybavení interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 12.04.2023 (1,4 MB, pdf)
 23. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 24. Rôzne

Informačné materiály:

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

VideozáznamDátum zverejnenia: 15.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 06.10.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00