3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 21.09.2021

POZVÁNKA

na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

21. septembra 2021 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia ( kB, pdf)
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (207 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (423 kB, pdf)
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2021 (2,8 MB, pdf)
 5. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (3,3 MB, pdf)
 6. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa (6,5 kB, pdf)
 7. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (15 MB, pdf)
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB, pdf)
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB, pdf)
 10. Návrh na schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, sociálne oddelenie (4,4 MB, pdf)
 11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry (245 kB, pdf)
 12. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry (248 kB, pdf)
 13. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej časti“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (303 kB, pdf)
 14. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Domu kultúry Dúbravka“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (210 kB, pdf)
 15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.06.2021 (240 kB, pdf)
 16. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 17. Rôzne.

Informačný materiál:
Správa o stave bytového fondu za rok 2020 (215 kB, pdf)

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie.


Uznesenia

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Videozáznam

 

 

Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 10.11.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00