30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Zasadnutie MZ 04.12.2018

POZVÁNKA

na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

4. decembra 2018 ( utorok) o 15.00 h.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12


       A. Slávnostná časť

       Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
       Hymna Slovenskej republiky

 1. Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Dúbravka o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 4. Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

  B. Pracovná časť

  Schválenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 5. Schválenie uznesení k bodom 1, 2 a 3
 6. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (158 kB)
 7. Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej členov (158 kB)
 8. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva (155 kB)
 9. Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov (181 kB)
 10. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (250 kB)
 11. Informácia o rozpočtovom provizóriu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie od 1. 1. 2019 do schválenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s §11zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (163 kB)
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 (203 kB)
 13. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl za zriaďovateľa v materských základných školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (343 kB)
 14. Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 202,3 m2  (528 kB)
 15. Rôzne
  1. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  (318 kB)
  2. Návrh na schválenie umiestnenia kontajnerov určených na zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov na pozemkoch parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č. 1240/1 a parc. č. 2259, k.ú. Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. (1,2 MB)

         Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva


Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 

 

 

Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00