29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie MZ 13.02.2018

POZVÁNKA

na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
13. februára 2018 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

    Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (205 kB)
 2. Informácia o činnosti útvaru kontroly (398 kB)
 3. Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017 (ústna)
 4. Návrh na spolufinancovanie projektu podporeného Prezídiom Hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (181 kB)
 5. Návrh na odzverenie pozemku, parc. registra „C“, par. č. 3400/160 – ostatné plochy, vo výmere 13 450 m² , k. ú. Dúbravka, evidovaný katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 847 (1,8 MB)
 6. Návrh na odvolanie Miroslava Markoviča z funkcie člena odborníka-neposlanca Mediálnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka (149 kB)
 7. Rôzne
 8. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

   Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Informačný materiál

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

   

   

  Dátum zverejnenia: 08.02.2018
  Dátum poslednej aktualizácie: 27.02.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00