29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie MZ 25.04.2017

POZVÁNKA

na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

25. apríla 2017 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (91 kB)
 2. Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016 (ústna) (3 MB)
 3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - zmena čl. 32 ods. 8 a čl. 32 ods. 9 (procesný opatrovník) (1,6 MB)
 4. Návrh na navýšenie rozpočtu na odstránenie nevyužívaných, rozpadávajúcich sa prístreškov na náradie a nevyužívaných kontajnerových stojísk (3 MB)
 5. Návrh na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starostlivosti o zeleň (327 kB)
 6. Návrh na zmenu orgánov spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s.r.o. (881 kB)
 7. Návrh na zaradenie Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (91 kB)
 8. Návrh na zaradenie Materskej školy Bullova 2, Bratislava a jej školského stravovacieho zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (85 kB)
 9. Informácia o činnosti útvaru kontroly (203 kB)
 10. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj pozemku, parc. č. 1735/14, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 68 m², pre účely vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže (4,8 MB)
 11. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 852/2, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 160 m², Ing. Jurajovi Švecovi a Ing. Denise Švecovej, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,6 MB)
 12. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, v k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m², Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 13. Návrh na prenechanie do bezplatného užívania nebytové priestory v KC Fontána na Ožvoldíkovej 12, Miestnemu odboru Matice slovenskej Bratislava-Dúbravka (1 MB)
 14. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Bílikova 34, trieda, vo výmere 65,70 m², Mgr. Dagmar Kačová - Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,8 MB)
 15. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m², nájomcovi Stanislav Šandor - Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB)
 16. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, kancelárske priestory, vo výmere 30 m², Oľga Ďuricová - Agentúra DOMY, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
 17. Návrh na odpustenie dlhu žiadateľovi ŠK Pressburg Powerlifting, o.z. (3,3 MB)
 18. Návrh na odvolanie odborníkov – neposlancov z funkcie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (83 kB)
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Uznesenia


 

 

Dátum zverejnenia: 27.02.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00