29. septembra 2022
Meniny má Michal

Pripravuje sa zber odpadu z kuchyne

Pripravuje sa zber odpadu z kuchyne

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) bude zavádzať zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti od 25. apríla. Distribúcia košíkov, vreciek na kuchynský bioodpad a informačného letáka prebehne od 5. do 23. apríla.

Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu - ten tvorí 20 – 25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.

Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60-tisíc ton kuchynského odpadu ročne. Pri skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 % územia Slovenska, je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.

V Bratislave sa síce bioodpad môže energeticky zhodnocovať, ale namiesto toho, aby sa táto cenná organická hmota spálila a vyrobila sa z nej elektrická energia, teplo i emisie, zhodnotí sa v kompostárni a ako organické hnojivo sa vráti naspäť do pôdy. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby sa zapojil každý jeden z nás.

Mesto Bratislava plánuje v roku 2024 aj vybudovanie vlastného zariadenia na zhodnocovanie, mestskej kompostárne, ktorá nám pomôže efektívne a ekologicky nakladať s kuchynským bioodpadom. Najmodernejšia a najväčšia kompostáreň na Slovensku by mala vzniknúť v mestskej časti Podunajské Biskupice v lokalite Vlčie hrdlo a kompost z nej sa bude dať využiť v mestských parkoch, komunitných záhradách a sadoch ako podpora výsadby zelene.

Čo pre obyvateľov Dúbravky znamená zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu?

Na zabezpečenie komfortného zberu kuchynského bioodpadu bude každej domácnosti v našej mestskej časti dodaný 10 l odvetrávací kuchynský košík a 150 ks kompostovateľných vreciek.

V rodinných domoch pribudnú 20 l hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad. Tie budú vyvážané podľa harmonogramu v intervale 2x do týždňa od začiatku marca do konca novembra a 1x týždenne od začiatku decembra do konca februára. Zber teda bude prebiehať po celý rok. Záhradný odpad bude z rodinných domov vyvážaný sezónne od marca do novembra 1x za dva týždne, tak ako doteraz.

V blízkosti bytových domov pribudnú 120 l a 240 l nádoby na triedenie kuchynského odpadu.

Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových a rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Distribúciu nádob spolu s potrebnými informáciami zabezpečí spoločnosť OLO v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka. Distribúcia bude prebiehať od v presne stanovených termínoch. Všetky dôležité informácie, harmonogram distribúcie zberných košíkov a zberných nádob bude zverejnený na webových stránkach www.dubravka.sk a na www.olo.sk/kbro. Zber kuchynského bioodpadu v Dúbravke začne spoločnosť OLO realizovať od 25. apríla.

Bližšie informácie o zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu v Bratislave nájdete na www.olo.sk/kbro.

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. Pozor! Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.
Dátum zverejnenia: 17.02.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 17.02.2022Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00