23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Zápis detí do prvých ročníkov

Zápis detí do prvých ročníkov

V súlade s § 150 ods. 8 písm. c) bod 4. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8 / 2015 zo dňa: 15.12.2015 zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční na všetkých základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka

  • v stredu 20.apríla 2022 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny,
  • v štvrtok 21.apríla 2022 v čase od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny,

osobne za osobnej prítomnosti detí

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (u týchto detí sa pri zápise nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast ani príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na zápis treba prihlásiť aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2022.

Žiadosti o zápis dieťaťa do 1.ročníka základnej školy nájdete na webovej stránke príslušnej základnej školy, do ktorej chcete dieťa zapísať.

Nakoľko epidemiologická situácia sa môže v uvedenom období zmeniť a nebude môcť byť zápis za osobnej účasti detí, preto odporúčame všetkým zákonným zástupcom detí sledovať webovú stránku príslušnej školy.   

Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 11.03.2022Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00