29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Oznámenie o začatí správneho konania

Č.j. OŽP- 17585/8144/2015 /Sk                     Dňa 10. novembra 2015

                

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánová štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s § 17 ods. 3 zákona 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave a v súlade so Štatútom Hlavného mesta Slovenskej republiky, čl. 69, podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 18 zákona o správnom konaní č. 71/1967, v znení neskorších predpisov

upovedomuje

o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov rastúceho na pozemku parc. č. 1336/12 k.úz. Bratislava – Dúbravka na základe žiadosti Hlavného mesta SR – Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Strom sa nachádza na verejnom priestranstve, ktorého vlastníkom a správcom je Hlavné mesto SR - Bratislava. Výrub stromu č.1 je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu stromu, strom je preschnutý a vysoko vyvetvený, kmeň stromu je zdecimovaný ochorením. Výrub stromu č. 2 je požadovaný z dôvodu, že drevina rastie v tesnej blízkosti bytového domu. koreňový systém stromu spôsobuje poškodzovanie prístupových chodníkov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je do 19.11.2015 Adresa pre písomný styk: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: skacanova@dubravka.sk.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa

20.11.2015 ( piatok) o 9:00 hod.

so stretnutím účastníkov pred bytovým domom Fedákova 14 v Bratislave.

Na ústnom konaní majú účastníci konania a zúčastnené osoby v zmysle § 33 odst. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

S úctou

RNDr. Martin Zaťovič, starosta

Doručuje sa: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava

Vybavuje: Mgr. Skačanová, t.č. 60101154Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00