30. mája 2023
Meniny má Ferdinand

Školský úrad


Tu vybavíte

 

Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava 

Kontakt:
PaedDr. Anna Mazúrová
Telefón: 02/60101158
E-mail: skolsky.urad@dubravka.sk, anna.mazurova@dubravka.sk 

Náplň pracovných činností úradu

Školský úrad na základe dohody starostov mestskej časti Bratislava-Dúbravka a mestskej časti Bratislava-Lamač a po schválení Krajským školským úradom v Bratislave zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve plnením úloh spoločného školského úradu:
 1. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť,
 2. spolupracuje s riaditeľom školy a zabezpečuje podklady pre výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku,
 3. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v školách a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
 4. pripravuje organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 5. vedie agendu vzdelávacích a kultúrnych poukazov,
 6. vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre zriaďovateľa a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení,
 7. poskytuje poradenskú činnosť v oblastiach integrácie žiakov, v práci s mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi a žiakmi, v oblastiach preventívnych programov, mimoškolskej a záujmovej činnosti, vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky, školského stravovania a pod.,
 8. spracúva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti mestskej časti, orgánom štátnej správy a verejnosti,
 9. predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy VZN:
  1. na určenie školského obvodu základnej školy,
  2. o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách,
 10. vypracováva súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení MČ,
 11. vypracováva podklady na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl,
 12. vedie evidenciu žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzka, ktorí majú v mestskej časti trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 13. vedie a vyhodnocuje aktuálnu databázu detí jednotlivých materských škôl,
 14. pripravuje oznamy na vykonanie zápisu detí do materskej školy a žiakov do základnej školy,
 15. pripravuje podklady pre vytváranie podmienok na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky v základných školách, výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimoriadnym nadaním a talentom v materských školách a základných školách,
 16. spracováva metodické materiály súvisiace s činnosťou materských škôl a základných škôl z hľadiska ich úloh daných zriaďovateľom,
 17. prerokováva s riaditeľmi základných škôl:
  1. počty detí, žiakov a počty a zameranie tried a skupín,
  2. návrhy na počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
  3. zloženie učebných variantov,
  4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach,
  5. koncepciu rozvoja školy,
  6. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  7. vnútorný poriadok, prevádzkový poriadok a iné.
 18. odborne posudzuje školské vzdelávacie programy materských škôl, ak si ich zriaďovateľ vyžiada od riaditeľa školy na schválenie,
 19. spracúva podklady na určovanie školských obvodov a spolupracuje s riaditeľmi základných škôl pri vytváraní podmienok za plynulý zápis detí do prvého ročníka,
 20. pripravuje podklady a vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl, ktorých je mestská časť zriaďovateľom,
 21. vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov základných škôl,
 22. spolupracuje pri zabezpečení činností spojených so zriaďovateľskou pôsobnosťou MČ a pri príprave podkladov vo veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti škôl,
 23. spolupracuje s odborom školstva Okresného úradu Bratislava, s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, mestskou školskou radou, Štátnou školskou inšpekciou v Bratislave, Metodicko-pedagogickým centrom Bratislavského kraja, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava IV, inými organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou detí a mládeže a vedie komplexnú prehľadnú evidenciu a písomnú dokumentáciu súvisiacu so spracúvanými agendami, predkladá rozbory, prehľady, štatistické hlásenia, výkazy, resp. iné podklady požadované uvedenými inštitúciami.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 31.07.2020

Kontakt:

Zodpovedná osoba: PaedDr. Anna Mazúrová
Telefón: 02/60101158  
E-mail: 
skolsky.urad@dubravka.sk, anna.mazurova@dubravka.sk  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00