Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

26. februára 2024
Meniny má Viktor

Školský úrad


Tu vybavíte

 

Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava 

Kontakt:
PaedDr. Anna Mazúrová
Telefón: 02/60101158
E-mail: skolsky.urad@dubravka.sk, anna.mazurova@dubravka.sk 

Náplň pracovných činností úradu

Školský úrad na základe dohody starostov mestskej časti Bratislava-Dúbravka a mestskej časti Bratislava-Lamač a po schválení Krajským školským úradom v Bratislave zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve plnením úloh spoločného školského úradu:
 1. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť,
 2. spolupracuje s riaditeľom školy a zabezpečuje podklady pre výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku,
 3. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v školách a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
 4. pripravuje organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 5. vedie agendu vzdelávacích a kultúrnych poukazov,
 6. vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre zriaďovateľa a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení,
 7. poskytuje poradenskú činnosť v oblastiach integrácie žiakov, v práci s mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi a žiakmi, v oblastiach preventívnych programov, mimoškolskej a záujmovej činnosti, vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky, školského stravovania a pod.,
 8. spracúva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti mestskej časti, orgánom štátnej správy a verejnosti,
 9. predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy VZN:
  1. na určenie školského obvodu základnej školy,
  2. o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách,
 10. vypracováva súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení MČ,
 11. vypracováva podklady na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl,
 12. vedie evidenciu žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzka, ktorí majú v mestskej časti trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 13. vedie a vyhodnocuje aktuálnu databázu detí jednotlivých materských škôl,
 14. pripravuje oznamy na vykonanie zápisu detí do materskej školy a žiakov do základnej školy,
 15. pripravuje podklady pre vytváranie podmienok na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky v základných školách, výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimoriadnym nadaním a talentom v materských školách a základných školách,
 16. spracováva metodické materiály súvisiace s činnosťou materských škôl a základných škôl z hľadiska ich úloh daných zriaďovateľom,
 17. prerokováva s riaditeľmi základných škôl:
  1. počty detí, žiakov a počty a zameranie tried a skupín,
  2. návrhy na počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
  3. zloženie učebných variantov,
  4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach,
  5. koncepciu rozvoja školy,
  6. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  7. vnútorný poriadok, prevádzkový poriadok a iné.
 18. odborne posudzuje školské vzdelávacie programy materských škôl, ak si ich zriaďovateľ vyžiada od riaditeľa školy na schválenie,
 19. spracúva podklady na určovanie školských obvodov a spolupracuje s riaditeľmi základných škôl pri vytváraní podmienok za plynulý zápis detí do prvého ročníka,
 20. pripravuje podklady a vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl, ktorých je mestská časť zriaďovateľom,
 21. vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov základných škôl,
 22. spolupracuje pri zabezpečení činností spojených so zriaďovateľskou pôsobnosťou MČ a pri príprave podkladov vo veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti škôl,
 23. spolupracuje s odborom školstva Okresného úradu Bratislava, s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, mestskou školskou radou, Štátnou školskou inšpekciou v Bratislave, Metodicko-pedagogickým centrom Bratislavského kraja, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava IV, inými organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou detí a mládeže a vedie komplexnú prehľadnú evidenciu a písomnú dokumentáciu súvisiacu so spracúvanými agendami, predkladá rozbory, prehľady, štatistické hlásenia, výkazy, resp. iné podklady požadované uvedenými inštitúciami.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 16.01.2024

Kontakt:

Zodpovedná osoba: PaedDr. Anna Mazúrová
Telefón: 02/60101158  
E-mail: 
skolsky.urad@dubravka.sk, anna.mazurova@dubravka.sk  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00