Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Spôsob zriadenia a právne predpisy

Mestská časť Bratislava-Dúbravka bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, dňom 24. novembra 1990.

Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých mestská časť a jej orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestskej časti:

 

Najdôležitejšie zákony, ktorými sa riadi mestská časť a jej orgány vo svojej činnosti sú najmä:

 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primá¬torov miest v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov
 • zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trho¬vých miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
 • podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti
 • zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 597/2003 Z.z., o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 418/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných unkcionárov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 12.03.2024

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00