5. decembra 2023
Meniny má Oto

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 16.04.2018

Pozvánka

Dňa 16.04.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 16. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky - poplatkov z omeškania Emílii Rothovej, nájomcovi služobného bytu v Materskej škole Damborského č. 3, Bratislava.
 2. Návrh na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 3. Návrh na prehodnotenie žiadosti splátkového kalendára Združenia technických a športových činností, Základnej organizácie JUNIOR.
 4. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – triedy č. 5 v objekte na Bilíkovej 34, súp. č. 1891, na pozemku parc. č. 3163 vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, IČO: 40104095, Pod Násypom 16, 841 03 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Domu kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m², Natália Jankovičová, IČO: 47533340, Bujnákova 23, 841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2952 na Bazovského ulici č. 6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n.o.
 7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Igora Igaza, Bilíkova 20, 841 01 Bratislava o predaj časti pozemku parc. č. 3175/19 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 245 m².
 9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3058/22, 3058/79 a 3058/80, Róbert Kugler a Klára Kuglerová, Saratovská 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1833/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 33m² Ing. Antonovi Dusíkovi a Ing. Bronislave Dusíkovej, bytom Tavaríkova osada 2A, 841 021 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/13 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 43m² EURO-SKO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Rôzne

 

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00