2. apríla 2020
Meniny má Zita

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej 20.03.2017

P o z v á n k a

Dňa 20.03.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 8. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

1. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Bilíkova 34, trieda vo výmere 65,70 m² Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

2. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

3. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj pozemku parc. č. 1735/14 v k. ú. Dúbravka vo výmere 68 m², pre účely vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže.

4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 852/2 v k. ú. Dúbravka vo výmere 160 m² Mariánovi Klčovi, Strmé sady 7/A, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 40 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, Chrobákova 21, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 16 m² nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

7. Zaujatie stanoviska k žiadosti Dušana Zajíčka, Koprivnická 1/B, Bratislava o predaj pozemkov parc. č. 563/4, 563/12 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 37 m².

8. Zaujatie stanoviska k žiadosti Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava-Dúbravka o prenechanie do užívania nebytových priestorov v KC Fontána na Ožvoldíkovej 12.

9. Návrh na prijatie zmien v spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s.r.o.

10. Rôzne.

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Pavel Vladovič   
Telefón: 0911 141 401
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00