3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 25.08.2021

Dňa 25.08.2021 o 17.00 hod. sa uskutoční 15. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, v k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska k nájmu nebytového objektu „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790, k. ú. Dúbravka, vo výmere 840 m2 s priľahlými pozemkami, občianskemu združeniu Letecké múzeum Bratislava-Dúbravka.
 3. Návrh na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu s realizáciou nadstavby objektu vo vlastníctve Dúbravského športového centra (predtým: ŠK Profi), ktorý sa nachádza na prenajatom pozemku parc. č. 3175/97 a parc. č. 3175/102.
 4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Milana Onderku, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 2406/279 k.ú. Dúbravka, vo výmere 197 m2.
 5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Michaely Cákoci, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 2403/6 k.ú. Dúbravka, vo výmere 239 m2.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Bc. Adriana Filana, ku kúpe časti pozemkov registra „C“ parc. č. 1735/12 a 1735/1 k.ú. Dúbravka, vo výmere 224 m2.
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Matúša Pribylského a Kataríny Pribylskej Kostrovej, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 3175/14 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 185 m2.
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, občianskemu združeniu BUNKRE, na dobu 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 88,73 m2 v budove ZŠ Bilíkova 34, Bratislava, občianskemu združeniu KALGATIS, na dobu 5 rokov.
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Patrika Regáska a Mgr. Valerie Regáskovej, ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 1570/30, 1558/4 a 1558/5 k.ú. Dúbravka, výmere 20 m2, ako pripad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Libora Jakšíka - nájomcu pozemku na Hanulovej ul. č. 35 o refundáciu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s prasknutým vodovodným potrubím, ktoré je umiestnené na prenajatom pozemku.
 14. Rôzne.Dátum zverejnenia: 25.08.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00