3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie miestnej rady dňa 08.09.2020

POZVÁNKA

na 7. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

8. septembra 2020 (utorok) o 15.00 hod.

vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestnej rady

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020 (1,3 MB, pdf)
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019 (6,5 MB, pdf)
 4. Informácia o správe nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019 (4 MB, pdf)
 5. Návrh na odpusteniu dlhu – zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania za oneskorené úhrady (8,2 MB, pdf)
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2020 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb (115 kB, pdf)
 7. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier a o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy (1,9 MB, pdf)
 8. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (1,4 MB, pdf)
 9. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku par. č. 4207/21 vo výmere 87 m2 Tatiane Adamovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,5 MB, pdf)
 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21 vo výmere 295 m2 MUDr. Michalovi Klimikovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,6 MB, pdf)
 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3100/1 a 3100/2 a 3100/3 v celkovej výmere 3 293 m2 a objektu so súpisným číslom 1877 na ulici kpt. Rašu spoločnosti BORMED, s. r. o. (2 MB, pdf)
 12. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,4 MB, pdf)
 13. Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Dúbravka, pozemky parc. č. 3449/297 a 3449/294, späť hlavnému mestu SR Bratislavy (1,3 MB, pdf)
 14. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie ŽP) (91 kB, pdf)
 15. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (87 kB, pdf)
 16. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „ V DÚBRAVKE SI VODU UDRŽME – OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, FEDÁKOVA UL.“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na riadiaci orgán – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (103 kB, pdf)
 17. Rôzne

     Ukončenie zasadnutia miestnej rady

 

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 3. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 10. 2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00