29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie miestnej rady dňa 08.09.2021

POZVÁNKA

na 11. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

08. septembra 2021 (streda) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

 

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestnej rady

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka (404 kB, pdf)
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2021 (2,7 MB, pdf)
 4. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (1,2 MB, pdf)
 5. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,4 MB, pdf)
 6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (16 MB, pdf)
 7. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB, pdf)
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 9. Návrh na schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. sociálne oddelenie (1,2 MB, pdf)
 10. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre RRC HYDROROCK Bratislava, občianske združenie (238 kB, pdf)
 11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ-S 13/Stoh, občianske združenie (302 kB, pdf)
 12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej časti“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (931 kB, pdf)
 13. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Červenej sály v Dome kultúry Dúbravka“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (220 kB, pdf)
 14. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestne rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.

Uznesenia

ZápisnicaDátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 24.09.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00