Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

26. februára 2024
Meniny má Viktor

Pomoc Ukrajine

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje Nariadenie vlády č. 218/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, účinná od 17.2.2023.

Príspevok sa bude vyplácať do 31. marca 2024. 

Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022, a predložiť ju obci do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie. Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti.  

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške. Príspevok sa poskytuje vo výške:

 • 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 5 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z Ministerstva vnútra SR?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci bytov a rodinných domov
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie /podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/
 • obce a vyššie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje Nariadenie vlády č. 100/2022 účinné od 31. marca 2022.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od Ministerstva vnútra SR.

Postup pri získavaní príspevku za ubytovanie v MČ Bratislava-Dúbravka

Mestská časť zabezpečuje vyplácanie príspevku len pre nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Pokiaľ sa nehnuteľnosť nachádza na území inej obce je oprávnená osoba/majiteľ nehnuteľnosti povinný predložiť všetky potrebné podklady v tej obci/mestskej časti kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Na vyplatenie príspevku je potrebné odovzdať na podateľni miestneho úradu vyplnené a podpísané nasledovné doklady:

 • Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál za každého dospelého ubytovaného,
  Medzi oprávnenou osobou a odídencami, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, postačuje uzatvoriť jednu zmluvu, v ktorej sú uvedení všetci odídenci
 • Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál
 • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte – za každého ubytovaného odídenca
 • Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (pokiaľ je to možné prosím zaslať aj emailom na adresu organizacne@dubravka.sk)

Odporúčame na všetky potrebné dokumenty použiť tieto vzory, ktoré sú schválené Ministerstvom vnútra SR, vyplniť ich vopred elektronicky, vytlačiť a podpísané priniesť na miestny úrad do podateľne.

Schválené vzory dokumentov:

 


Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Bratislava
PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023
Fax: +421 2 5263 0093
Skype: micconsultant (voice calls only)
Telegram/Signal: +421 908 767 853 (voice calls only)
Email: mic@iom.int

Košice
PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR)+421 55 625 8662
Fax: +421 55 699 8499
Email: mic@iom.int


Asistenčné centrum na Bottovej ulici č. 7 otvoreného non-stop (24/7)

V súčasnosti je prevádzka nastavená na režim jednorazového využitia za účelom:

 • vybavenia statusu dočasného útočiska v gescii oddelenia cudzineckej polície (non-stop)
 • podania žiadosti o dávku v hmotnej núdzi v gescii ÚPSVaR
 • vybavenia zdravotného preukazu v gescii Migračného úradu
 • psychologického poradenstva v gescii TENENET o.z. (non-stop)
 • sociálneho poradenstva v gescii TENENET o.z. (non-stop)
 • právneho poradenstva v gescii Ligy za ľudské práva v spolupráci s Centrom právnej pomoci
 • zdravotného poradenstva v gescii BSK
 • vybavenia ubytovania a dopravy do ubytovania pre prípad núdze v gescii Okresného úradu
 • základnej materiálnej pomoci v gescii Bratislavskej arcidiecéznej charity

Okrem toho sa v centre nachádzajú v nepretržitom režime aj detské kútiky a herne, oddychová zóna, prístupné je základné občerstvenie a zdravotnícka pomoc v prípade akútneho stavu. Základné služby sú dostupné v non-stop režime, ostatné sa prispôsobujú aj dopytu a upravujú otváracie hodiny v závislosti od situácie a kapacít. Postupne bude aj ich prevádzka štandardizovaná. V súvislosti s vývojom situácie plánujeme služby centra prispôsobovať, preto by v budúcnosti mohlo poskytnúť priestor aj pre iné typy pomoci a podpory ukrajinskej komunity. O prípadnej zmene prevádzky Vás, samozrejme, budeme informovať.


VZDELÁVANIE DETÍ Z UKRAJINY ONLINE

Pre deti, rodiny, žiakov na základnej škole. Online vzdelávanie v ukrajinčine. Funguje na prostredníctvom videocallu s ukrajinským učiteľom, vzdelávanie je hravé, interaktívne. Za projektom stoja Slováci zo Soficreo spolu s Touch4IT a Studiom Echt. 


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci so sekciou krízového riadenia a sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom.

Sú to linky:
+421 513 816 111
+421 259 765 111

Linky sú dostupné aj z Ukrajiny a slúžia pre informovanie občanov v núdzi hovoriacich po ukrajinsky. Žiadame preto verejnosť, aby tieto linky zbytočne nevyužívali, pretože sú určené pre pomoc občanom Ukrajiny.

Міністерство внітрішніх справ Словацької республіки створило на території Поліцейської академії в Братіславі в співпраці із секцією кризового менеджменту та секція інформатики, телекомунікації та безпеки інфолінку(гарячу лінію) для осіб, які розмовляють українською мовою.

Це номери:
+421 513 816 111
+421 259 765 111

Лінії також доступні з України і служать для інформування громадян, які потребують україномовної допомоги, тому ми просимо населення не використовувати ці лінії без потреби, оскільки вони спрямовані на допомогу громадянам України.


Informácia o ubytovaní:
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:
tel. číslo: 02/4859 3312
alebo priamo na Pomoc pre Ukrajinu


 

 

 Záujem o seminár pre živnostníkov z Ukrajiny

Mestská časť Bratislava-Dúbravka robí prieskum záujmu ubytovaných odídencov o informácie o podmienkach vzniku živnostenského oprávnenia na území Slovenskej republiky. V prípade záujmu odídencov o získanie informácií ohľadom živnostenského podnikania pripraví odbor živnostenského podnikania Okresného úradu BA v spolupráci s miestnymi úradmi seminár, kde budú záujemcom poskytnuté potrebné informácie. V prípade, ak máte záujem, prosím kontaktujte p. Mgr. Máriu Čajkovú na telefónnom čísle 0940 503 922 alebo e-mailom na maria.cajkova@dubravka.sk do 6.6.2022.

Міський район Братислава-Дубравка проводить опитування інтересів тимчасових біженців з приводу інформації про умови отримання приватного підприємства на території Словацької Республіки. Якщо тимчасові біженці зацікавлені в отриманні інформації про приватних підприємців, відділ пп райвідділу БА підготує семінар у співпраці з місцевою владою, де зацікавленим буде надано необхідну інформацію. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з Міс Марія Чайкова за номером телефону 0940 503 922 або електронною поштою maria.cajkova@dubravka.sk.


Ukrajinská Linka dôvery Nezábudka

Bezplatná anonymná linka pomoci pre občanov Ukrajiny
k dispozícii denne od 13:00 do 21:00

Телефонна лінія довіри НЕЗАБУДКА

Безкоштовна анонімна лінія допомогі та інтервенції для людей у кризових ситуаціях
доступний щоденний з 13:00 до 21:00

0800 222 450


 

 

 

Dátum zverejnenia: 04.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.01.2024

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00