Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Pomoc Ukrajine

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov

Od 1. júla 2024 platia vo vyplácaní príspevku NOVÉ PRAVIDLÁ. Nové pravidlá upravuje zákon č. 144/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2024 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

Od 1. júla 2024 sa príspevok poskytne len za ubytovanie odídenca:

Počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky.

Po tejto dobe iba za ubytovanie zraniteľných osôb, ktorými sú:

 • člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
 • osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa osobitného predpisu,
 • osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
 • jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do 5 rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do 5 rokov veku na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa do 5 rokov veku osoby podľa predchádzajúceho bodu.

Zraniteľnosť preukazuje odídenec oprávnenej osobe a obci:

 1. Potvrdením o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi , ak ide o zraniteľnú osobu podľa odseku 2 písm. a)
 2. Oznámením o priznaní dotácie , ak ide o zraniteľnú osobu podľa odseku 2 písm. b)
 3. Dokladom totožnosti, ak ide o zraniteľnú osobu podľa odseku 2 písm. c)
 4. Ak ide o zraniteľnú osobu podľa odseku 2 písm. d) a e)

  • Čestným vyhlásením rodiča dieťaťa, že sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo
  • Rozhodnutím súdu , ak ide o fyzickú osobu , ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu

Overovanie splnenia podmienok

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný:

 1. do troch pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania, súčasťou prvého oznámenia je aj preukázanie zraniteľnosti
 2. dvakrát mesačne počas poskytovania ubytovania, pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní, to neplatí, ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi menej ako 14 dní osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.
 3. bezodkladne oznámiť obci a oprávnenej osobe zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie zraniteľnosti.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie má nárok:

 • osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi,
  • príspevok za ubytovanie sa im poskytuje vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca /od 390 do 900 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.
 • právnická osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorú vlastní alebo spravuje /podmienkou je, že nepodniká v oblasti ubytovacích služieb/;
 • obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje.

Príspevok za ubytovanie sa im od 1. apríla 2024 poskytuje vo výške 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca.

Právnické osoby podnikajúce v oblasti ubytovacích služieb od 1. júla 2024 už nemajú nárok na príspevok za ubytovanie odídencov.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od Ministerstva vnútra SR.

Postup pri získavaní príspevku za ubytovanie v MČ Bratislava-Dúbravka

Mestská časť zabezpečuje vyplácanie príspevku len pre nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Pokiaľ sa nehnuteľnosť nachádza na území inej obce je oprávnená osoba/majiteľ nehnuteľnosti povinný predložiť všetky potrebné podklady v tej obci/mestskej časti kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Na vyplatenie príspevku je potrebné odovzdať na podateľni miestneho úradu vyplnené a podpísané nasledovné doklady:

 • Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál za každého dospelého ubytovaného,
  Medzi oprávnenou osobou a odídencami, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, postačuje uzatvoriť jednu zmluvu, v ktorej sú uvedení všetci odídenci
 • Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál
 • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte – za každého ubytovaného odídenca
 • Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Odporúčame na všetky potrebné dokumenty použiť tieto vzory, ktoré sú schválené Ministerstvom vnútra SR, vyplniť ich vopred elektronicky, vytlačiť a podpísané priniesť na miestny úrad do podateľne.

Schválené vzory dokumentov:

 


Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Bratislava
PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023
Fax: +421 2 5263 0093
Skype: micconsultant (voice calls only)
Telegram/Signal: +421 908 767 853 (voice calls only)
Email: mic@iom.int

Košice
PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR)+421 55 625 8662
Fax: +421 55 699 8499
Email: mic@iom.intVZDELÁVANIE DETÍ Z UKRAJINY ONLINE

Pre deti, rodiny, žiakov na základnej škole. Online vzdelávanie v ukrajinčine. Funguje na prostredníctvom videocallu s ukrajinským učiteľom, vzdelávanie je hravé, interaktívne. Za projektom stoja Slováci zo Soficreo spolu s Touch4IT a Studiom Echt. 


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci so sekciou krízového riadenia a sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom.

Sú to linky:
+421 513 816 111
+421 259 765 111

Linky sú dostupné aj z Ukrajiny a slúžia pre informovanie občanov v núdzi hovoriacich po ukrajinsky. Žiadame preto verejnosť, aby tieto linky zbytočne nevyužívali, pretože sú určené pre pomoc občanom Ukrajiny.

Міністерство внітрішніх справ Словацької республіки створило на території Поліцейської академії в Братіславі в співпраці із секцією кризового менеджменту та секція інформатики, телекомунікації та безпеки інфолінку(гарячу лінію) для осіб, які розмовляють українською мовою.

Це номери:
+421 513 816 111
+421 259 765 111

Лінії також доступні з України і служать для інформування громадян, які потребують україномовної допомоги, тому ми просимо населення не використовувати ці лінії без потреби, оскільки вони спрямовані на допомогу громадянам України.


Informácia o ubytovaní:
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:
tel. číslo: 02/4859 3312
alebo priamo na Pomoc pre Ukrajinu


 Ukrajinská Linka dôvery Nezábudka

Bezplatná anonymná linka pomoci pre občanov Ukrajiny
k dispozícii denne od 13:00 do 21:00

Телефонна лінія довіри НЕЗАБУДКА

Безкоштовна анонімна лінія допомогі та інтервенції для людей у кризових ситуаціях
доступний щоденний з 13:00 до 21:00

0800 222 450

Dátum zverejnenia: 04.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 23.07.2024

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00