17. februára 2019
Meniny má Miloslava

Súhlas obce s pobytom cudzinca

Čo vybavíte

  • súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu

Obec pri posúdení súhlasu postupuje v zmysle uvedených právnych noriem:
Od 1.1.2018 vstupuje do platnosti zákona č. 376/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa okrem iných zákonov aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Tento zákon prináša obciam ďalšiu povinnosť uvedenú v § 32 ods. 2, písm. k) , a to dať súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, a to podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu sú:
Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Cieľom legislatívnej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

Čo k tomu potrebujete:

Vypísať žiadosť o súhlas obce s pobytom cudzinca a podať ju do podateľne Miestneho úradu našej mestskej časti.

Poznámka:
Žiadosť nie je možné vybaviť na počkanie.

Vzhľadom k tomu, že momentálne prebieha kompetenčný spor o vybavenie danej veci medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskými časťami, naša mestská časť uvedené žiadosti zatiaľ nevybavuje.

 

Kde vybavíte:
Kancelária majetkovoprávneho a legislatívneho oddelenia  
Žatevná 4  

Zodpovedná osoba:  
JUDr. Mária Pomšár Vidová
referát bytový
Telefón: 02/ 69 20 25 25

Dostupné tlačivá:

Tlačivá sú dostupné aj pred podateľňou Miestneho úradu našej mestskej časti.

 

Dátum zverejnenia: 21.01.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 30.01.2019

Kontakt:

Referát bytový 
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: JUDr. Mária Pomšár Vidová
E-mail: byty@dubravka.sk, maria.pomsar@dubravka.sk       
Telefón: 02/ 69 20 25 25
 

Úradné hodiny

Pondelok
13:00 – 17:00
Streda, Štvrtok
08:00 – 12:00