Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. februára 2024
Meniny má Frederik

Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne

Tu vybavíte

 

Adresa:
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Kontakt:
E-mail: pravne@dubravka.sk

Mgr. Stanislav Stančík
Telefón: 02/69202512
E-mail: stanislav.stancik@dubravka.sk 

Mgr. Juraj Fuksik
Telefón: 02/69202547
E-mail: juraj.fuksik@dubravka.sk

Referát bytový:
JUDr. Ivana Krišková
Telefón: 02/69202525
E-mail: ivana.kriskova@dubravka.sk

Referát majetkový a geodetických informácií:
Pavol Peceň
Telefón: 02/69202529
E-mail: pavol.pecen@dubravka.sk   

JUDr. Jarmila Machajdíková
Telefón: 02/69202537
E-mail: jarmila.machajdikova@dubravka.sk


Náplň pracovných činností oddelenia

Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. zabezpečuje agendu súvisiacu s tvorbou všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy,
 2. pripomienkuje a vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov mestskej časti alebo predložených na vyjadrenie mestskej časti,
 3. pripomienkuje a podieľa sa na tvorbe interných predpisov, rozhodnutí starostu, opatrení prednostu a pod., poskytuje poradenstvo pri ich výklade,
 4. pripomienkuje a posudzuje návrhy dokumentov predkladaných príslušnými organizačnými útvarmi,
 5. podieľa sa na príprave a spracovaní návrhov podaní a zastupuje mestskú časť pri konaniach voči orgánom štátnej správy a samosprávy, súdov, prokuratúry a pod,
 6. zabezpečuje kompletnú právnu agendu týkajúcu sa nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti vrátane zastupovania v právnych sporoch pred súdmi, zastupovania pred prokuratúrou, notármi, správnymi orgánmi, vyšetrujúcimi orgánmi polície ako aj zastupuje mestskú časť v katastrálnych konaniach,
 7. oznamuje výsledky súdneho konania príslušným oddeleniam a vedie evidenciu právoplatne skončených súdnych sporov,
 8. v prípade nesplnenia povinnosti uloženej právoplatným rozhodnutím vyzýva povinného na dobrovoľné plnenie, v prípade márneho uplynutia lehoty na dobrovoľné plnenie podáva návrh na výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie,
 9. v exekučnom konaní zabezpečuje potrebnú súčinnosť medzi mestskou časťou a príslušným súdom, či exekútorským úradom,
 10. zabezpečuje právnu agendu súvisiacu s vymáhaním pohľadávok mestskej časti,
 11. spracováva žiadosti na odpustenie, či zníženie vymáhanej pohľadávky,
 12. zabezpečuje obnovu a aktualizáciu geodetických informácií geografického informačného systému obce; vedie, aktualizuje a vyhodnocuje podklady k evidencii nehnuteľného majetku mestskej časti,
 13. vykonáva inventarizáciu pozemkov vo vlastníctve a v správe mestskej časti a vedie ich evidenciu,
 14. preveruje podnety a sťažnosti občanov v zmysle platných právnych predpisov vo veciach porušovania verejného poriadku a občianskeho spolunažívania; v rozsahu pôsobnosti mestskej časti koná a rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch, poskytuje súčinnosť a vypracováva správy o povesti občanov majúcich trvalé bydlisko na území mestskej časti na základe dožiadaní polície, prokuratúry, súdu a exekútorov,
 15. vedie centrálnu evidenciu priestupkov,
 16. vedie centrálnu evidenciu všetkých zmluvných dokumentov uzatváraných mestskou časťou,
 17. zabezpečuje automatizované zverejňovanie zmlúv na internetovej stránke mestskej časti,
 18. pripravuje podklady na rokovanie orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva,
 19. vedie centrálnu evidenciu originálov zriaďovacích listín a štatútov organizácií, zariadení a útvarov zriadených mestskou časťou.


 

Povinne zverejňované informácie

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 05.03.2021

Kontakt:

E-mail: pravne@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00


Referát bytový

Pondelok
13:00 – 17:00
Streda, Štvrtok
08:00 – 12:00