Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Oddelenie životného prostredia

Tu vybavíte

 

Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava  

Kontakty:
Vedúca oddelenia:
Ing. Mária Smiešková
Telefón: 02/60101154

Zamestnanci oddelenia:
Ing. Zuzana Knetigová – 02/60101152, zuzana.knetigova@dubravka.sk, zelen@dubravka.sk
Mgr. Kristína Obuchová – 02/60101153, kristina.obuchova@dubravka.sk
Ing. Ladislav Šusták – 02/60101157, ladislav.sustak@dubravka.sk , odpady@dubravka.sk
Ing. Mariana Malá – 02/69202556, 0910 910552, mariana.mala@dubravka.sk 
Jakub Hovorka – 02/69202520, 0948 373 595, jakub.hovorka@dubravka.sk

Oddelenie životného prostredia svojou činnosťou v oblasti životného prostredia zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. vykonáva prenesený výkon štátnej správy v I. stupni v rozsahu prenesenom zákonom a v súlade so štatútom Bratislavy: vydáva rozhodnutia a vykonáva dozornú činnosť na úseku ochrany prírody na úrovni mestskej časti,
 2. vykonáva štátny dozor nad ustanovením zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí, vydaných mestskou časťou na úseku ochrany prírody a krajiny,
 3. zabezpečuje správu plôch verejnej zelene a ostatnej zelene zverenej do správy mestskej časti a údržbu detských ihrísk, športovísk a pieskovísk. Zabezpečuje, zadáva a kontroluje práce v údržbe zelene, detských ihrísk, športovísk a pieskovísk, riadi činnosť vlastných pracovníkov pri údržbe zelene a externých dodávateľov,
 4. vedie a aktualizuje operatívnu evidenciu zelene, detských ihrísk, športovísk, mestského mobiliáru a k nim prislúchajúceho hnuteľného majetku,
 5. vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie vopred prerokováva s ich vlastníkmi,
 6. zabezpečuje regulatívnu a plánovaciu činnosť v problematike zelene, obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
 7. zabezpečuje práce na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene,
 8. sleduje stav nakladania s odpadmi a kontroluje dodržiavanie nariadení v oblasti odpadov,
 9. vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku ochrany prírody,
 10. zabezpečuje osádzanie, údržbu, výmeny a vysýpanie smetných košov na drobný komunálny odpad a na psie exkrementy, zadáva a kontroluje práce s tým súvisiace,
 11. zabezpečuje činnosti súvisiace s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad z domácností,
 12. eviduje nedovolene uložený odpad („čierne skládky“) a zabezpečuje ich odstránenie,
 13. zadáva deratizačné a dezinfekčné práce na verejných priestranstvách,
 14. kontroluje stav čistoty a poriadku v zmysle platných nariadení na verejných priestranstvách a dáva podnet na priestupkové konanie,
 15. eviduje malé zdroje znečistenia,
 16. zabezpečuje letné čistenie komunikácií III. a IV. triedy,
 17. zabezpečuje odstraňovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov,
 18. tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály v oblasti životného prostredia.

Okresný úrad Bratislava zverejňuje:

 


Dátum zverejnenia: 08.01.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 21.01.2024

Kontakt:

Vedúca oddelenia: Ing. Mária Smiešková 
Telefón: 02/60101154
E-mail:
zivotne.prostredie@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00