3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie miestnej rady 10.09.2019

POZVÁNKA

na 3. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať
dňa 10. septembra 2019 (utorok) o 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady
Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia

  1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019 (1,9 MB)
  2. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019 (318 kB)
  3. Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (344 kB)
  4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (774 kB)
  5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (658 kB)
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov – triedy v objekte Bílikova 34, Bratislava, vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,2 MB)
  7. Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu Projekt Život, o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (321 kB)
  8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (662 kB)
  9. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (234 kB)
  10. Rôzne
Informácia o príprave vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka a objektu so súp. č. 1877 nachádzajúcich sa na ulici Kapitána Rašu, určené na prevádzkovanie verejne prospešných služieb pre občanov
Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 06.09.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00