6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie miestnej rady dňa 08.06.2021

POZVÁNKA

na 10. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

08. júna 2021 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

 

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2020 (31 MB, pdf)
 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020 (5 MB, pdf), príloha – Účtovná závierka DTV (268 kB, pdf)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 (375 kB, pdf)
 5. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 2.vlny pandémie ochorenia COVID-19 nájomcovi OZ I.N.A.K. (2 MB, pdf)
 6. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže (7 mB, pdf)
 7. Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava – Dúbravka, pozemky registra „C-KN“ parc. č. 2465 až 2471 a pozemky registra „E-KN“ parc. č. 1393/1 a 1393/2 späť hlavnému mestu SR Bratislavy (1 MB, pdf)
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4 MB, pdf)
 9. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo výmere 177 m2 a parc. č. 3058/59, 61, 63 spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici spoločnosti NICE DAY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB, pdf)
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB, pdf)
 11. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) (9 MB, pdf)
 12. Návrh stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy (161 kB, pdf)
 13. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (471 kB, pdf)
 14. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (230 kB, pdf)
 15. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, sociálne oddelenie (8 MB, pdf)
 16. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestne rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.


Uznesenia

ZápisnicaDátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 11.06.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00