5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie miestnej rady dňa 28.03.2023

POZVÁNKA

na 2. zasadnutie miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

28. marca 2023 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (320 kB, pdf)
 3. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (873 kB, pdf)
 4. Návrh na odpustenie pohľadávky nájomcovi OZ Naše Jasličky Svetielko (349 kB, pdf)
 5. Návrh na zmenu podmienok nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 514/2020 uzatvorenej so spoločnosťou BORMED s. r. o. (1,5 MB, pdf)
 6. Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,5 MB, pdf)
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v ZŠ Sokolíkova 2, vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (811 kB, pdf)
 8. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 3446/173 a 3451/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 746 m² Slovenskej republike, železnice Slovenskej republiky, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,6 MB, pdf)
 9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3 MB, pdf)
 10. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12,10 m², pani Beáte Gállovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (193 kB, pdf)
 11. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 04.04.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 19.05.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00