3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie MR 13.06.2017

POZVÁNKA

na 12. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať

dňa 13. júna 2017 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

      Otvorenie zasadnutia miestnej rady
      Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (169 kB)
 2. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc a novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (1,2 MB)
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016 (5,6 MB)
 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016 (8,2 MB)
 5. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2017 (85 kB)
 6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (246 kB)
 7. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2017 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (89 kB)
 8. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (3,6 MB)
 9. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 147/A, vo výmere 12,70 m2 , Kataríne Gregorčíkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,3 MB)
 10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť vo vestibule, vo výmere 16,81 m2, Markovi Belanovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,2 MB)
 11. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3449/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 282 m2, nájomcovi Vlastníci bytov a spoločných priestorov v dome Pri Kríži 38, 40, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB)
 12. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 737/2, k. ú. Dúbravka, Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,5 MB)
 13. Návrh uznesenia, ktorým miestne zastupiteľstvo podáva vyjadrenie k žalobe vo veci návrhu na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 374/2014 z 27. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 18.3.2014, ktorým miestne zastupiteľstvo opätovne prerokovalo pozastavené uznesenie 364/2014 v časti A bode 1. 1. a toto uznesenie potvrdilo v znení ako bolo prijaté na rokovaní miestneho zastupiteľstva 18.2.2014, navrhovateľa Okresná prokuratúra Bratislava IV a odporcu mestská časť Bratislava-Dúbravka (4,7 MB)
 14. Rôzne
  Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Uznesenia

Uznesenia č. 161 – 173 z 12. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 13. júna 2017 (178 kB)

Zápisnica

Zápisnica z 12. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 13. júna 2017 (217 kB)

 

 

 

Dátum zverejnenia: 16.06.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

 

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00