Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Oddelenie ekonomické

Tu vybavíte

Adresa:
Žatevná 4
844 02 Bratislava 

Kontakty:
Vedúci oddelenia:
Ing. Michal Gajan
Telefón: 02/69202528
E-mail: ekonomicke@dubravka.sk

Referát financií a rozpočtu:
Ing. Miroslava Šulvová
Telefón: 02/69202521
E-mail: miroslava.sulvova@dubravka.sk 

Referát daní a poplatkov:
Zuzana Mísalová
Telefón: 02/69202582
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk

Ďalšie kontakty:
Mgr. Martina Mucsková – 02/69202518, martina.mucskova@dubravka.sk – účtovník 
Ivana Bruncviková – 02/69202546ivana.bruncvikova@dubravka.sk – referát ekonomiky školstva, bytová ekonomika 
Katarína Darnaiová – 02/69202549, darnaiova@dubravka.sk – účtovník MŠ 
Hilda Pavlusová – 02/69202527hilda.pavlusova@dubravka.sk – finančný referent 
Bc. Alexandra Bauková – 02/69202548, alexandra.baukova@dubravka.sk  – hlavný účtovník
Ing. Katarína Hodossyová – 02/69202505, katarina.hodossyova@dubravka.sk
 

Náplň pracovných činností oddelenia

Ekonomické oddelenie svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. vypracováva súhrnný návrh rozpočtu mestskej časti na základe návrhov a podkladov od správcov rozpočtových kapitol a rozpočtových a príspevkových organizácií,
 2. na základe rozpočtu schváleného miestnym zastupiteľstvom zabezpečuje rozpis rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie a záväzné limity výdavkov pre správcov rozpočtových kapitol, ako aj pre príspevkové a rozpočtové organizácie
 3. vypracováva programový rozpočet výdavkov,
 4. zostavuje, predkladá a odôvodňuje návrh záverečného účtu a výročnú správu, vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov miestnych organizácií v pôsobnosti mestskej časti,
 5. vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v oblasti rozpočtového hospodárenia v rámci miestneho úradu a miestnych organizácií v pôsobnosti mestskej časti,
 6. pripravuje návrh rozpočtu pre materské školy a školské zariadenia v pôsobnosti mestskej časti,
 7. vykonáva vedenie účtovníctva mestskej časti, materských škôl a iných organizácií v pôsobnosti mestskej časti a zostavuje účtovné závierky (mesačné, štvrťročné a ročné),
 8. realizuje platobný styk s bankou pre mestskú časť, materské školy a príspevkové a rozpočtové organizácie,
 9. vedie evidenciu prijatých transferov pre materské a základné školy v pôsobnosti mestskej časti, uskutočňuje prevod týchto transferov na jednotlivé školy,
 10. vedie evidencie príjmov a výdavkov materských škôl a školských jedální materskej školy,
 11. vedie prehľad o poskytnutých a zúčtovaných dotáciách,
 12. eviduje a vydáva evidenčné známky pre psov,
 13. participuje na príprave informatívnych podkladov predkladaných do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
 14. vykonáva správu miestnych daní za užívanie verejného priestranstva (rozkopávky miestnej komunikácie a zelene, skládky stavebného materiálu a vyhradené parkovacie miesta), daň za psov, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty,
 15. vypracováva návrhy legislatívnych úprav, všeobecne záväzných nariadení upravujúcich miestne dane v nadväznosti na zmeny vyšších právnych noriem na podmienky mestskej časti pre schvaľovanie v miestnom zastupiteľstve,
 16. spracováva podklady k daňovej exekúcii a predkladá ich Oddeleniu majetkovoprávnemu a legislatívnemu,
 17. spracováva predpis miestnych daní, eviduje a zodpovedá za plnenie príjmovej časti rozpočtu v tejto oblasti,
 18. spracúva ročné vyúčtovanie nájomného a služieb spojených s užívaním obecných a nájomných bytov, garáží a nebytových priestorov pre nájomcov,
 19. kontroluje platby v zmysle uzatvorených zmlúv za prenájom bytových a nebytových priestorov, vedie evidenciu pohľadávok,
 20. vedie komplexnú agendu finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu deťom v hmotnej núdzi v materských školách a základných školách,
 21. tvorí všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy v oblastí financií a rozpočtu,
 22. vedie účtovníctvo obchodných spoločností s majetkovým podielom mestskej časti,
 23. spolupracuje a vyjadruje sa k zmluvám s finančným dopadom na rozpočet mestskej časti.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 20.07.2022

Kontakt:

Vedúci oddelenia: Ing. Michal Gajan
Telefón: 02/69202528
E-mail: 
ekonomicke@dubravka.sk

  

Úradné hodiny

Pokladňa a dane 

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00