5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oddelenie ekonomické

Tu vybavíte

Adresa:
Žatevná 4
844 02 Bratislava 

Kontakty:
Vedúci oddelenia:
Ing. Michal Gajan
Telefón: 02/69202528
E-mail: ekonomicke@dubravka.sk

Referát financií a rozpočtu:
Ing. Miroslava Šulvová
Telefón: 02/69202521
E-mail: miroslava.sulvova@dubravka.sk 

Referát daní a poplatkov:
Zuzana Mísalová
Telefón: 02/69202582
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk

Ďalšie kontakty:
Mgr. Martina Mucsková – 02/69202518, martina.mucskova@dubravka.sk – účtovník 
Ivana Bruncviková – 02/69202546ivana.bruncvikova@dubravka.sk – referát ekonomiky školstva, bytová ekonomika 
Katarína Darnaiová – 02/69202549, darnaiova@dubravka.sk – účtovník MŠ 
Hilda Pavlusová – 02/69202527hilda.pavlusova@dubravka.sk – finančný referent 
Bc. Alexandra Bauková – 02/69202548, alexandra.baukova@dubravka.sk  – hlavný účtovník
Ing. Katarína Hodossyová – 02/69202505, katarina.hodossyova@dubravka.sk
 

Náplň pracovných činností oddelenia

Ekonomické oddelenie svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. vypracováva súhrnný návrh rozpočtu mestskej časti na základe návrhov a podkladov od správcov rozpočtových kapitol a rozpočtových a príspevkových organizácií,
 2. na základe rozpočtu schváleného miestnym zastupiteľstvom zabezpečuje rozpis rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie a záväzné limity výdavkov pre správcov rozpočtových kapitol, ako aj pre príspevkové a rozpočtové organizácie
 3. vypracováva programový rozpočet výdavkov,
 4. zostavuje, predkladá a odôvodňuje návrh záverečného účtu a výročnú správu, vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov miestnych organizácií v pôsobnosti mestskej časti,
 5. vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť v oblasti rozpočtového hospodárenia v rámci miestneho úradu a miestnych organizácií v pôsobnosti mestskej časti,
 6. pripravuje návrh rozpočtu pre materské školy a školské zariadenia v pôsobnosti mestskej časti,
 7. vykonáva vedenie účtovníctva mestskej časti, materských škôl a iných organizácií v pôsobnosti mestskej časti a zostavuje účtovné závierky (mesačné, štvrťročné a ročné),
 8. realizuje platobný styk s bankou pre mestskú časť, materské školy a príspevkové a rozpočtové organizácie,
 9. vedie evidenciu prijatých transferov pre materské a základné školy v pôsobnosti mestskej časti, uskutočňuje prevod týchto transferov na jednotlivé školy,
 10. vedie evidencie príjmov a výdavkov materských škôl a školských jedální materskej školy,
 11. vedie prehľad o poskytnutých a zúčtovaných dotáciách,
 12. eviduje a vydáva evidenčné známky pre psov,
 13. participuje na príprave informatívnych podkladov predkladaných do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
 14. vykonáva správu miestnych daní za užívanie verejného priestranstva (rozkopávky miestnej komunikácie a zelene, skládky stavebného materiálu a vyhradené parkovacie miesta), daň za psov, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty,
 15. vypracováva návrhy legislatívnych úprav, všeobecne záväzných nariadení upravujúcich miestne dane v nadväznosti na zmeny vyšších právnych noriem na podmienky mestskej časti pre schvaľovanie v miestnom zastupiteľstve,
 16. spracováva podklady k daňovej exekúcii a predkladá ich Oddeleniu majetkovoprávnemu a legislatívnemu,
 17. spracováva predpis miestnych daní, eviduje a zodpovedá za plnenie príjmovej časti rozpočtu v tejto oblasti,
 18. spracúva ročné vyúčtovanie nájomného a služieb spojených s užívaním obecných a nájomných bytov, garáží a nebytových priestorov pre nájomcov,
 19. kontroluje platby v zmysle uzatvorených zmlúv za prenájom bytových a nebytových priestorov, vedie evidenciu pohľadávok,
 20. vedie komplexnú agendu finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu deťom v hmotnej núdzi v materských školách a základných školách,
 21. tvorí všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy v oblastí financií a rozpočtu,
 22. vedie účtovníctvo obchodných spoločností s majetkovým podielom mestskej časti,
 23. spolupracuje a vyjadruje sa k zmluvám s finančným dopadom na rozpočet mestskej časti.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 20.07.2022

Kontakt:

Vedúci oddelenia: Ing. Michal Gajan
Telefón: 02/69202528
E-mail: 
ekonomicke@dubravka.sk

  

Úradné hodiny

Pokladňa a dane 

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00