5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie miestnej rady 11.06.2019

POZVÁNKA

na 2. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
11. júna 2019 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

       Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

 1. Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka (233 kB)
 2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 (2,5 MB)
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2018 (15 MB)
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti (440 kB)
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (306 kB)
 6. Návrh zmeny prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava–Dúbravka (218 kB)
 7. Návrh na nájom nebytových priestorov - skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 10 m2, spoločnosti ORMIS, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (349 kB)
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova 34, Bratislava, vo výmere 65,70 m2 spoločnosti Plast Weld, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (230 kB)
 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (634 kB)
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (678 kB)
 11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu pre rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na refundáciu nákladov spojených s vybudovaním kontajnerového stojiska (178 kB)

       Rôzne.

       Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

 

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 12.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00