8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie miestnej rady dňa 06.06.2023

POZVÁNKA

na 3. zasadnutie miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

6. júna 2023 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia miestnej rady
 2. Návrh stanoviska k protestu prokurátora (4,3 MB, pdf)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2023 zo dňa 15.05.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť (4,9 MB, pdf)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 (1,1 MB, pdf)
 5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022 (6,1 MB, pdf)
 6. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2022 (6,5 MB, pdf)
 7. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 5 v objekte na Bilikovej ul. 34, Dúbravka, vo výmere 21,23 m², nájomcovi pani Soni Masarykovej (1,4 MB, pdf)
 8. Návrh na dlhodobý nájom nebytových priestorov č. 7 a č. 6 v objekte na Bilikovej ul. 34, Dúbravka, spolu vo výmere 132,45 m², nájomcovi RC MACKO, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,9 MB, pdf)
 9. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 16 m², nájomcovi Ladislav Oláh, ako prípad hodný osobitného zreteľa (721 kB, pdf)
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 302 m² Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (9,6 MB, pdf)
 11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (8,7 MB, pdf)
 12. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2375/24, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m² Západoslovenskej distribučnej a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (16,4 MB, pdf)
 13. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 3191/200, k. ú. Dúbravka, vo výmere 287 m² v prospech žiadateľa Stanislava Valacha, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,9 MB, pdf)
 14. Návrh na nájom pozemkov k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (13 MB, pdf)
 15. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre oblasť kultúry (7,8 MB, pdf)
 16. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre sociálnu oblasť (5,4 MB, pdf)
 17. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti školstva a práce s mládežou (9,4 MB, pdf)
 18. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (1,8 MB, pdf)
 19. Rôzne
Dátum zverejnenia: 02.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 28.06.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00