16. augusta 2022
Meniny má Leonard

Miestne zastupiteľstvo

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.

Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené:

 • uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
 • vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,
 • určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
 • schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
 • zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
 • rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
 • vyhlasovať miestne referendum mestskej časti podľa § 9,
 • zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
 • zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
 • schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
 • určovať plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
 • uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 § 7b ods 2.

Poslanci a odmeňovanie volených zástupcov

 • Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka podľa ulíc a volebných obvodov, kontakty na poslancov
 • Zásady odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti
 • Mesačné platy a odmeny poslancov Miestneho zastupiteľstva, starostu a zástupcu starostu
 • Účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva od roku 2015
 •  

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady


Informácie o uplatňovaní vetovania starostom a o protestoch prokurátora voči rozhodnutiam samosprávy

V rokoch 2014-2020 neboli pozastavené žiadne prijaté uznesenia miestneho zastupiteľstva ani neboli vznesené protesty prokurátora voči prijatým uzneseniam

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 14.01.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00