3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Miestne zastupiteľstvo

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.

Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené:

 • uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
 • vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov,
 • určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
 • schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie
 • rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
 • zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
 • rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
 • vyhlasovať miestne referendum mestskej časti a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mestskej časti,
 • zriaďovať a zrušovať rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie napojené na rozpočet
 • mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
 • zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu
 • vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
 • schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
 • voliť a odvolávať miestneho kontrolóra,
 • určovať plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
 • schvaľovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, koncepcií a rozvojových programov,
 • schvaľovať územné plány zón, ktoré obstaráva mestská časť,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane, určovať náležitosti miestnej dane podľa
 • osobitného predpisu,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mestskej časti v medzinárodnom združení podľa osobitného predpisu,
 • určovať zásady ochrany a tvorby životného prostredia mestskej časti,
 • rozhodovať o vedení evidencie pamätihodností mestskej časti,
 • predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie alebo zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev,
 • schvaľovať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry, utvárať podmienky na športovanie detí a rozvoj športu pre všetkých,
 • zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a určovať náplň ich práce,
 • zriaďovať miestny hasičský zbor, vymenúvať a odvolávať jeho veliteľa po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
 • voliť a odvolávať prísediacich sudcov z radov občanov v obvode príslušného súdu podľa osobitného predpisu.

Poslanci a odmeňovanie volených zástupcov

 • Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka podľa ulíc a volebných obvodov, kontakty na poslancov
 • Zásady odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti
 • Mesačné platy a odmeny poslancov Miestneho zastupiteľstva, starostu a zástupcu starostu
 • Účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva od roku 2015
 •  

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady


Informácie o uplatňovaní vetovania starostom a o protestoch prokurátora voči rozhodnutiam samosprávy

V rokoch 2014-2022 neboli pozastavené žiadne prijaté uznesenia miestneho zastupiteľstva ani neboli vznesené protesty prokurátora voči prijatým uzneseniam

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 01.12.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00